Boken - Sälja företag : så får du ut fullt värde - till medlemspris
4 november 2021
Niklas Edler och Hans Malmaeus bok "Sälja företag : så får du ut fullt värde" beskriver hur den som säljer sitt företag ska kunna maximera försäljningspriset och undvika misstag och fallgropar genom noggranna förberedelser och en genomtänkt process. Som medlem i SFR har du möjlighet att köpa boken för det rabatterade priset 170 kr.

Boken beskriver på ett handfast sätt åtgärder som direkt höjer försäljningsvärdet och visar hur man undviker de vanligaste fallgroparna. Den tar inte bara upp hur man förbereder ett företag för försäljning utan även vilka alternativ som finns, hur man hittar bra rådgivare, kommer i kontakt med lämpliga köpare och vad som händer efter avslutad affär. Den vänder sig främst till ägarledda företag med en omsättning på 20–250 miljoner kr, men alla principer i boken gäller också för mindre bolagsförsäljningar.

Sälja företag är den första renodlade handboken på svenska i hur man på bästa sätt säljer sitt företag. Du kan provläsa några sidor ur e-boken på Adlibris hemsida >>

Du beställer den tryckta boken för medlemspriset 170 kr, inkl. moms, genom att mejla oss på info@sfrmaklare.se

Ange ditt fullständiga namn, fakturerings- och leveransadress i beställningen!

Ta steg 3 i SFR:s auktorisationsprogram den 18 november!
11 oktober 2021
Den 18 november har du möjlighet att delta i kursen Modul 3 som är det tredje och näst sista steget i SFR:s nya auktorisationsprogram för företagsmäklare.

Det första och andra steget i programmet, Modul 1 och Modul 2, genomfördes tidigare i år. Du som inte hade möjlighet att vara med på den ena eller bägge kurserna kan ändå delta på Modul 3 eftersom de fyra kursstegen kan genomföras i den ordning som passar dig bäst.

Modul 3 fokuserar på marknadsföring av objekt, försäljningsprocessen och avtalsskrivning. Du lär dig bland annat hur du skapar säljande presentationsmaterial, hittar och bearbetar potentiella köpare, gör avslut och skriver köpekontrakt. Under dagen går vi också igenom hur uppdragsavtal och överlåtelsehandlingar för bland annat aktier, inkråm och fastigheter utformas.

Föredragshållare är Niklas Edler, Partner på Skarpa och Christoffer Mangelus, Partner och advokat på advokatfirman Delphi. Föredragen och övningarna innehåller många praktiska exempel och verkliga fall som vi analyserar och diskuterar. 

Kursen kommer att hållas på hotell Hilton Stockholm Slussen kl. 09:00-16:00. Vi kommer också att streama kursen för att erbjuda möjlighet att delta på distans via Microsoft Teams

Kursavgifter och anmälan

Modul 3 kostar 2900 kr* att delta fysiskt och 2500 kr* att delta på distans för SFR:s medlemmar. Priset för icke-medlemmar är 3900 kr* för fysiskt deltagande och 3500 kr* för att delta på distans. I priset ingår fika och lunch på hotellet.

För långväga deltagare kan vi erbjuda rabatterade priser på hotellets enkelrum för 1330 kr*,  inklusive frukost. 

Klicka här för att anmäla dig till kursen. Ange om du deltar fysiskt eller digitalt och om du vill boka ett hotellrum. Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter i bokningsmejlet (namn, företag, mejladress och mobilnummer). 

Du som deltar på distans kommer att få en Teamslänk och instruktioner via mejl dagen innan, den 17 november. Observera att du måste ha betalt kursen senast den 12 november för att få tillgång till Teamslänken. 

*Alla priser är exkl. moms.

Mer information om nya auktorisationsprogrammet

Programmet är uppdelat i fyra steg (moduler) där varje del rymmer ett antal seminarier och workshops samt en avslutande examination. Vid fullt genomfört program och godkänd examination blir du auktoriserad företagsmäklare i enlighet med SFR:s nya standard och höga krav på kunskap och affärsmannaskap. Läs mer om det nya auktorisationsprogrammet här >>

 

Ny fastighetsmäklarlag den 1 juli 2021
21 juni 2021
SFR samarbetspartner advokat Antonia Krzymowska har skrivit en informationstext.

För eventuella frågor:

ANTONIA KRZYMOWSKA
Advokat och jur. dr

T: 08-10 42 12
M: 073-252 10 18
BOX 44047, 10073 Stockholm
www.krzymowski.com

Information om den nya fastighetsmäklarlagen

Den 1 juli 2021 träder den nya fastighetsmäklarlagen i kraft. Den som förmedlar lokalhyresrätter med en månadshyra motsvarande 10 000 euro blir registreringspliktig hos Fastighetsmäklarinspektionen. Även det företag i vilket mäklaren är verksam ska registreras. I detta informationsbrev reder SFR ut några av de vanligast förekommande frågorna hos våra medlemmar.

 

  1. Vad omfattas av registreringsplikten?

Den mäklare som förmedlar ett inkråm i vilket en lokalhyresrätt med månadshyra över tröskelvärdet (10 000 euro) utgör en av tillgångarna, ska vara registrerad. Registreringsplikten inträder även om mäklaren endast förmedlat en lokalhyresrätt över tröskelvärdet – det finns således inget undantag för ”enstaka förmedlingstillfällen”.

Den som förmedlar lokalhyresrätter över tröskelvärdet och är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen är en fastighetsmäklare. Enligt nya lagen ska samtliga fastighetsmäklarföretag, d.v.s. det företag i vilket en fastighetsmäklare är verksam, vara registrerat hos Fastighetsmäklarinspektionen. Mäklarföretaget ska, precis som den enskilde fastighetsmäklaren, uppfylla vissa krav för registrering. Om företaget inte registrerar sig får det heller inte bedriva någon förmedlingsverksamhet.

Mäklarföretagen kommer att omfattas av fastighetsmäklarlagen och reglerna om penningtvätt, vilket ställer krav på redbarhet och lämplighet för personer i företagets ledning och företagets ägare.   

 

  1. Vad gäller vid förmedling av paketerade fastigheter?

Utgångspunkten är att fastighetsmäklarlagen inte är tillämplig på förmedling av bolagsandelar av ett bolag som äger en lokalhyresrätt eller en fastighet. Försäljning av ett bolag som innehar en hyresrätt med månadshyra över tröskelvärdet aktualiserar nu samma frågeställning som förmedling av paketerade fastigheter tidigare gjort. Om man som mäklare inte planerar att förmedla lokaler över tröskelvärdet, alternativ avser att samarbeta med en registrerad fastighetsmäklare i dessa delar, kan det ändå finnas anledning att överväga en registrering om förmedling planeras genomföras av bolag som innehar lokalhyresrätter över tröskelvärdet:

Förmedling av paketerade fastigheter kräver som huvudregel inte någon registrering. I praxis har dock motsatt slutsats dragits i två fall från 2016 och 2018.

I 2016 års fall dömdes en företagsmäklare för svartmäkleri trots att denne haft i uppdrag att förmedla ett bolag med en fastighet som tillgång. Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att mäklaren hade förmedlat en fastighet genom annonsens utformning; i annonsen angavs information om bolagets fastighet, men uppdraget resulterade i en bolagsöverlåtelse.

I 2018 års fall dömdes en företagsmäklare för svartmäkleri i tingsrätten, trots att dennes uppdrag omfattat en bolagsöverlåtelse av ett fastighetsägande bolag. I hovrätten friades mäklaren, men endast på grunden att någon överlåtelse aldrig kom till stånd och för att annonserna och förmedlingsuppdraget var för otydligt formulerade för att med säkerhet kunna avgöra om uppdraget avsåg en fastighetsöverlåtelse eller en bolagsöverlåtelse.

Dessa två rättsfall innebär att en osäkerhet uppstått när företagsmäklare tar uppdrag att förmedla paketerade fastigheter. Det är särskilt marknadsföringen av objektet (och fastigheten som en av bolagets tillgångar) som är vansklig. Om företagsmäklaren ger marknaden intrycket att denne är en registrerad fastighetsmäklare har förmedlingen ansetts utgöra svartmäkleri.

Utgångspunkten ska alltid vara att bolagsöverlåtelser inte kräver registrering. Trots det finns det anledning att vidta försiktighet i och med att rättsläget ännu är osäkert. Vid marknadsföring av ett bolag som äger en fastighet/lokalhyresrätt över tröskelvärdet bör det exempelvis tydliggöras i marknadsföringen att förmedlingen avser bolagsandelarna. Detaljerad information om fastigheten eller hyresrätten bör inte framhävas i marknadsföringen, alternativt bör det anges att fastigheten är en av bolagets tillgångar men att denna endast förmedlas inom ramen för en bolagsöverlåtelse. En tydlighet i förmedlingsuppdraget om att uppdraget avser bolagsöverlåtelse är att föredra. För det fall en inkråmsöverlåtelse kan bli aktuell bör en registrerad fastighetsmäklare engageras i förmedlingen. Det är i dag oklart i vilken utsträckning företagsmäklaren kan utföra förmedlingsåtgärder i dessa fall, eftersom centrala förmedlingsåtgärder måste utföras av den registrerade fastighetsmäklaren. Det finns således en risk att en företagsmäklare anses bedriva svartmäkleri av det skäl att denne vidtagit för centrala åtgärder i samarbetet med fastighetsmäklaren. I samtliga fall ska en öppen dialog föras med uppdragsgivaren om dessa frågor och det bör för tydlighetsskull anges i förmedlingsuppdraget att registrerad fastighetsmäklare kan komma att engageras vid en inkråmsöverlåtelse.

En av följderna av införandet av den nya fastighetsmäklarlagen kan komma att bli i att liknande fall som det från 2016 och 2018 skulle få en annan utgång vid en prövning i dag. Kunskapen om fastighetsmäklarlagens tillämpningsområden och ändamål har blivit större sedan avgörandena och ändamålen med lagstiftningen har förtydligats i förarbetena till denna lag.

 

  1. Registreringsförfarandet

Efter den 1 juli kommer det vara möjligt att registrera sig hos Fastighetsmäklarinspektionen (www.fmi.se). Information om registreringsförfarandet uppdateras löpande, se www.fmi.se/nyheter-press/nyheter/, Registreringsförfarandet är digitalt.

Såväl den enskilde mäklaren som mäklarföretaget ska registrera sig för det fall att man förmedlar lokalhyresrätter med månadshyror över tröskelvärdet. I väntan på att inlämnad ansökan om registrering behandlas kommer det vara möjligt att fortsätta bedriva verksamhet, under förutsättning att ansökan görs senast den 1 januari 2022 och att verksamheten bedrivs enligt de regelverk som gäller från och med den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 ska således varje mäklarföretag ha upprättat rutiner enligt penningtvättslagstiftningen och Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Summering av årsmötet den 20 maj 2021
8 juni 2021
SFR:s årsmöte för verksamhetsåret 2020 genomfördes den 20 maj 2021 i Stockholm. Bland annat beslutades att mallar och instruktioner för motverkande av penningtvätt ska tas fram.

Vid SFR:s årsmöte den 20 maj omvaldes alla i styrelsen förutom Eric Forsner som avböjt omval. Han ersätts av Lars-Erik Wiik från Tactic. Stämman tackade Eric och välkomnade Lars-Erik!

Stämman beslöt att styrelsen ska undersöka intresset för att SFR, i samarbete med rådgivare, tar fram mallar och instruktioner för riskbedömningen av penningtvätt som företagsmäklare kan använda i samband med affärstransaktioner. 

Stämman beslöt också att styrelsen arbetar vidare med att undersöka möjligheterna för en gemensam marknadsplats där SFR:s medlemmar kan annonsera sina objekt. Styrelsen planerar att, i samarbete med Objektvision, presentera ett konkret lösningsförslag under hösten 2021.

Ta nästa steg i SFR:s nya auktorisationsprogram den 26 augusti!
8 juni 2021
Torsdag den 26 augusti är det dags för nästa steg i SFR:s nya auktorisationsprogram, Modul 2. Kursen erbjuds både på distans och i fysiskt möte. Boka din plats nu!

Det första kurstillfället, för Modul 1, genomfördes den 18 februari 2021. Nu erbjuds nästa steg, Modul 2, den 26 augusti med fysisk undervisning i Stockholm och på distans med live streaming via Microsoft Teams. Plats, tider och en fullständig agenda meddelas senare.

OBS! Beroende på pandemins utveckling kan vi bli tvungna att omvandla kursen till enbart distansbaserad undervisning. Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer och anpassar kursens form därefter. 

Modul 2 består av ett halvdagsseminarium mellan kl. 09:00-12:00 där vi bland annat går igenom företagsvärdering, prismekanismer och finansiella frågeställningar samt fallgropar vid olika modellval och situationer. Föreläsare är Niklas Edler, Partner på Skarpa

Anmäl dig till Modul 2 den 26/8 2021 här >>

Det nya auktorisationsprogrammet är uppdelat i fyra steg (moduler) där varje del rymmer ett antal seminarier och workshops samt en avslutande examination. Vid fullt genomfört program och godkänd examination blir du auktoriserad företagsmäklare i enlighet med SFR:s nya standard och höga krav på kunskap och affärsmannaskap. 

Läs mer om det nya auktorisationsprogrammet här >>

Länsstyrelsen informerar om penningtvätt 11 maj 2021
5 maj 2021
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland anordnar tillsammans med Finanspolisen samt Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism webbseminarium som ska öka dina kunskaper om hur du kan skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Registreringskrav införs i juli för fastighetsmäklare vilket påverkar företagsmäklare!
12 april 2021
Regeringen har nu presenterat propositionen 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Lagförslaget innebär att vissa företagsmäklare blir registreringsskyldiga. De mäklare som förmedlar hyresrätter till lokaler med en månadshyra som överstiger motsvarande 10 000 euro ska registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen. Den nya registreringskategorin ”särskild registrering för hyresförmedling” föreslås börja gälla från den 1 juli 2021. Den som fortsätter att förmedla sådana lokaler utan registrering gör sig skyldig till ”svartmäkleri”.

Webbinarium

I anledning av att registreringskravet kommer påverka en stor del företagsmäklare kommer KRZYMOWSKI Advokater att anordna ett kostnadsfritt webbinarium via Zoom den 15 april kl. 13:00 under vilket samtliga företagsmäklare är välkomna att delta och ställa frågor. Under webbinariumet kommer vi bena ut vad lagen innebär rent praktiskt för företagsmäklarna och hur verksamheterna måste anpassas. 

Bilder från webbinariet finner Ni under Dokument (för medlemmar).

 
Årsstämma 2021
18 mars 2021
Ordinarie årsstämma i SFR den 20 maj 2021 kl 09.30

Stämman hålls på TEAMS

Kallelse och handlingar inför stämman anslås under Dokument på hemsidan

 

Vänligen,

Styrelsen

Utbildning Modul 1 2021
27 januari 2021
Den planerade utbildningen Modul 1 kommer att genomföras den 18 februari

Modul 1 kommer att genomföras den 18 februari via Teams. Anmälan sker via melj till förbundet. 
Välkomna. 

/