Ordlista för företagsmäklare

 

Avtalsdag

Den dag köpeavtalet eller köpekontraktet undertecknas.

 

Aktieöverlåtelse

Försäljning av aktier i ett företag.

 

Avkastningsvärde

Nuvärdet av den avkastning som ett företag ger till ägarna under en viss tidsperiod, och viss kalkylräntesats.

 

Due diligence

Uttryck för den undersökning av företaget som köparen ofta gör före köp. Företagsbesiktning.

 

Goodwill

Benämning på skillnaden mellan värdet (vid förvärv priset) på hela företaget och det marknadsmässiga värdet på de enskilda tillgångarna minskat med skulderna.

 

Handpenning

Handpenningen bör betalas vid kontrakts­dagen. Praxis är 10 % av köpeskillingen.

 

Hembudsklausul

Ofta klausul i avtal som innebär att aktie måste erbjudas vissa personer, aktien kan inte säljas fritt.  

 

Inkråm

Tillgångar som säljs vid en inkråmsöverlåtelse. T ex fastighet, maskiner, inventarier, hyresrätt och lager.

 

Inkråmsöverlåtelse

Försäljning av vissa tillgångar av ett företag. Ofta maskiner, inventarier, goodwill, hyreskontrakt och lager.

 

Kalkylränta

Den räntesats som används för att diskontera in- och utbetalningar från en investering.

 

Kontraktsdag

Den dag köpeavtalet undertecknas.

 

Letter of intent

Avsiktsförklaring. Dokumentation av preliminär ej bindande överenskommelse mellan köpare och säljare.

 

Marknadsvärde

Det värde någon på marknaden är beredd att betala för ett företag.

 

Sekretessförbindelse

En intressent som vill köpa får ofta skriva under en s. för att få mera information om företaget som ska säljas.

 

Substansvärde

Marknadsvärdet av ett företags tillgångar minskat med dess skulder.

 

Säljarrevers

Ett skuldebrev där säljaren är kreditgivare och köparen är kredittagare.

 

Tillträdesdag

Den dag tillträdet sker.

 

Tilläggsköpeskilling

En konstruktion för betalning där viss del av köpeskillingen erläggs senare om vissa villkor uppfylls.

 

/