Framgångsrikt möte med Justitiedepartementet kring fastighetsmäklarutredningen
19 november 2020
SFR har haft möte med Justitiedepartementet kring vårt remissvar på betänkandet "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen", SOU2018:64. Mötet gick bra och vi kunde med hjälp av advokat Antonia Krzymowska framföra våra synpunkter på betänkandet.

Antonia sammanfattade vårt remissvar och mötet så här: 

Vi underströk för departementet att SFR arbetar aktivt för en höjd kompetensnivå för kåren och att man generellt sett är positiv till viss reglering av branschen. Vi har dock i samband med remissvaret och dagens möte framhållit att det sätt på vilket regleringen föreslås nu, inte är ändamålsenligt och endast resulterar i ytterligare etableringshinder.

Betänkandet (SOU2018:64) föreslår att företagsmäklare ska tvingas registreras som ”särskilda hyresförmedlare” enligt fastighetsmäklarlagen så fort det kan antas att företagsmäklaren kan komma förmedla en lokal med en månatlig hyra överstigandes 10 000 euro. ”Kan antas” innebär i princip att företagsmäklaren redan vid marknadsföringen av sina tjänster mot potentiella kunder skulle bli registreringsskyldig (särskilt om man följer den strikta tolkningen av fastighetsmäklarlagen som utvecklats i praxis under de senaste åren).

Registreringen skulle innebära att Fastighetsmäklarinspektionen skulle utöva tillsyn över företagsmäklarna dels i fråga om penningtvätt, dels i fråga om de näringsrättsliga bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen. Kort sagt, att företagsmäklaren följer och uppfyller god fastighetsmäklarsed.

Som vi framhöll i remissvaret och vid dagens möte, är fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed helt väsensskild från företagsmäklarens verksamhet. En sådan tillsyn skulle således bli helt felaktig. 
 

/