Ny strategi för 2021 klubbades på extra årsmöte
15 december 2020
På SFR:s extra årsmöte den 22 oktober, i Stockholm, presenterade styrelsen en ny färdplan för 2021, vilken stämman godkände. Bland annat diskuterades förslaget att skapa en ny marknadsplats för köp och försäljning av företag.

Styrelsen är positiv till idén om en marknadsplats och vill arbeta vidare med frågan. Vi gör dock bedömningen att förslaget måste utredas grundligt och hanteras varsamt för bästa resultat. Marknadsplatsen bör inte stressas fram.

Styrelsen vill också att medlemmarna diskuterar frågan på lokala konferenser och möten och att mäklarkedjorna presenterar mäklarnas samlade åsikt om marknadsplatsen. 

Vill du läsa mer om vad som diskuterades och beslutades på stämman kan du ladda ned mötesprotokollet "Protokoll extra årsmöte 2020" under Dokument på medlemssidorna.

Bli först att auktoriseras enligt nya SFR-standarden!
14 december 2020
SFR har under 2020 tagit fram ett nytt kraftfullt auktorisationsprogram för företagsmäklare. Vill du bli en av de första att auktoriseras enligt nya standarden kan du anmäla dig till det första kurstillfället den 18 februari 2021!

Det nya auktorisationsprogrammet är uppdelat i fyra steg (moduler) där varje del rymmer ett antal seminarier och workshops samt en avslutande examination. Vid fullt genomfört program och godkänd examination blir du auktoriserad företagsmäklare i enlighet med SFR:s nya standard och höga krav på kunskap och affärsmannaskap. 

Läs mer om det nya auktorisationsprogrammet här >>

Ta chansen att bli en av de första att auktoriseras enligt nya standarden och anmäl dig till det första kurstillfället, för Modul 1, torsdag den 18 februari 2021! Dagen kommer att bjuda på föreläsningar av bland annat Niklas Edler, Partner på Skarpa, Rickard Engström, doktorand inom fastighetsmäkleri på KTH, och Martin Nordh, vd på Acuminor. Under denna utbildningsdag lär du dig bland annat grunderna i förmedlingsprocessen.

Anmäl dig till Modul 1 den 18/2 2021 här >>
 

Avvaktande marknad ser ljuset
26 november 2020
Marknadsläget för företagsaffärer verkar generellt ha varit avvaktande sedan pandemins utbrott och är fortsatt oförändrat enligt SFR:s medlemmars observationer. Vi får dock positiva signaler om att läget ser ut att ljusna inom en inte alltför avlägsen framtid.

Många människor, företag och organisationer har drabbats hårt av pandemin, men flera sektorer har klarat sig bättre än väntat och vissa har till och med gynnats av situationen. E-handel, streaming- samt digitala mötes- och andra molntjänster är bara några exempel. 

Trots marknadens fortsatt avvaktande läge kommer nu positiva signaler om att situationen kan vända inom en nära framtid. Nyckeln till vändning är förstås ett fungerande vaccin. Om nu de senaste testresultaten i världens ledande vaccinlaboratorier inte grumlas av bakslag kanske vaccinationerna kommer igång i början på nästa år.

När marknadssituationen väl vänder uppåt igen gäller det att vara förberedd för att ta tillvara de nya affärsmöjligheterna och en spirande optimism. Därför är det viktigt att fortsätta nätverka, kommunicera och bearbeta befintliga och potentiella kunder. Och idag när alla vant sig vid att ses digitalt är inte längre frånvaron av fysiska mötesmöjligheter ett särskilt stort hinder.

SFR:s styrelse tror också att många företagare fått nya perspektiv på sina liv och verksamheter under pandemin och gör sig redo att sälja när marknaden vänder. Vi tror också att efterfrågan till viss del kommer att öka då många, som blivit av med sina anställningar, ser ett företagsförvärv som en ny väg framåt. Det finns givetvis många fler intressanta effekter av pandemin som kommer att påverka vår marknad framöver. Styrelsen planerar därför att fortsätta belysa detta i kommande nyhetsartiklar. 
 

Storbankerna minskar risken för penningtvätt
24 november 2020
SFR har deltagit i rollen som remissinstans i en av Finanspolisens workshops om riskbedömning av penningtvätt. Styrelsen uppfattar förekomsten av penningtvätt som mycket liten i företagsmäklarbranschen men förespråkar storbankerna vid transaktioner för att minimera risken.

Finanspolisen sammankallar årligen branschföreträdare för att diskutera risker och åtgärder mot penningtvätt.

Efter workshopen bedömer styrelsen att risken för penningtvätt är låg i vår verksamhet men uppmanar alla att använda de stora affärsbankerna för transaktioner i samband med avslut.
 

Nytt förmånligt GDPR-paket till SFR:s medlemmar
23 november 2020
För att bidra till ett stärkt förtroende för företagsmäklarbranschen har SFR, i samarbete med Svensk Handel Juridik, tagit fram ett nytt GDPR-paket för SFR:s medlemmar.

GDPR-paketet innehåller dels en checklista för personuppgiftsbehandling och en integritetspolicymall, dels en timmes juridisk konsultation och stöd vid verksamhetsanpassning av policyn. Integritetspolicyn kan till exempel användas på hemsida, mejl och annan extern kommunikation.

Checklistan och mallen är kostnadsfria för medlemmar och laddas ned under Dokument på SFR:s medlemssidor. Konsultationen kan köpas för 3 995 kr. Kontakta Linda Leffler Olsson på Svensk Handel Juridik för att få hjälp med att anlita deras jurister och expertis kring GDPR och anpassning av integritetspolicyn.

Vi har även uppdaterat förbundets integritetspolicy tillsammans med Svensk Handel Juridik, i vilken vi tydliggör hur SFR hanterar personuppgifter i olika sammanhang. 

SFR uppmanar alla medlemmar att se över hanteringen av personuppgifter, i enlighet med GDPR, i till exempel kunddatabaser, intressentlistor, utskick och marknadsföring.
 

Ladda ned SFR:s nya Allmänna villkor & Uppdragsbrev
20 november 2020
SFR:s malldokument Allmänna villkor och Uppdragsbrev har uppdaterats för att bättre hantera situationer när ett uppdrag avslutas i förtid.

Uppdateringen av dokumenten har föranletts av att styrelsen noterat att mäklarfirmor hanterar situationen på olika sätt. 

Den nya versionen 2020.11 hittar du under Dokument på medlemssidorna. Observera att du måste logga in först för att komma åt mallen. 

I den kommenterade versionen finns olika alternativ som du kan använda.

Vid frågor kontakta styrelsen eller FYLGIA, advokat Fredrik Winroth.
 

Framgångsrikt möte med Justitiedepartementet kring fastighetsmäklarutredningen
19 november 2020
SFR har haft möte med Justitiedepartementet kring vårt remissvar på betänkandet "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen", SOU2018:64. Mötet gick bra och vi kunde med hjälp av advokat Antonia Krzymowska framföra våra synpunkter på betänkandet.

Antonia sammanfattade vårt remissvar och mötet så här: 

Vi underströk för departementet att SFR arbetar aktivt för en höjd kompetensnivå för kåren och att man generellt sett är positiv till viss reglering av branschen. Vi har dock i samband med remissvaret och dagens möte framhållit att det sätt på vilket regleringen föreslås nu, inte är ändamålsenligt och endast resulterar i ytterligare etableringshinder.

Betänkandet (SOU2018:64) föreslår att företagsmäklare ska tvingas registreras som ”särskilda hyresförmedlare” enligt fastighetsmäklarlagen så fort det kan antas att företagsmäklaren kan komma förmedla en lokal med en månatlig hyra överstigandes 10 000 euro. ”Kan antas” innebär i princip att företagsmäklaren redan vid marknadsföringen av sina tjänster mot potentiella kunder skulle bli registreringsskyldig (särskilt om man följer den strikta tolkningen av fastighetsmäklarlagen som utvecklats i praxis under de senaste åren).

Registreringen skulle innebära att Fastighetsmäklarinspektionen skulle utöva tillsyn över företagsmäklarna dels i fråga om penningtvätt, dels i fråga om de näringsrättsliga bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen. Kort sagt, att företagsmäklaren följer och uppfyller god fastighetsmäklarsed.

Som vi framhöll i remissvaret och vid dagens möte, är fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed helt väsensskild från företagsmäklarens verksamhet. En sådan tillsyn skulle således bli helt felaktig. 
 

Extra årsmöte
16 juni 2020
Ordinarie stämma beslöt om extra årsmöte den 22 oktober 2020.

Styrelsen kallar till extra årsmöte den 22 oktober 2020 kl. 10.00 i Stockholm.

Bordlagda motioner behandlas.

Informationspunkter (se dokument) ska diskuteras och beslutas.

Om inte vi kan träffas fysiskt förbehåller vi oss rätten att ha ett TEAMS möte.

 

Välkomna

Styrelsen

Artikel i Dagens Industri
10 mars 2020
Goda tider för att sälja företaget

Se artikeln under "Dokument"

/