Penningtvätt

Företagsmäklare omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ska vara anmälda till registret mot penningtvätt. Här beskrivs de väsentliga delarna av lagen.

Den tidigare penningtvättslagen har upphävts och ersatts med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En rad nya aktörer omfattas av reglerna. Det gäller till exempel registrerade revisionsbolag och andra aktörer som erbjuder bokförings- och revisionstjänster samt bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver handel eller auktionsförsäljning av varor, där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 5 000 euro. Även mäklare med särskild registrering för hyresförmedling (”lokalmäklare”) omfattas av lagen.

Använd blanketten Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705 när du anmäler dig till registret. Anmälan ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören, en bolagsman eller den person som anmälan gäller. Du skickar anmälan till Bolagsverket.

Läs mer om Registret mot penningtvättBolagsverkets hemsida >>

Du får betala en avgift när du gör en anmälan till registret mot penningtvätt. Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan.
 

Vilka krav ställs på oss?

Vi är tvungna att uppnå kundkännedom, dokumentera kundernas identitet och bevara den dokumentationen. Vid misstanke om penningtvätt är vi skyldiga att informera Finanspolisen. Vi får inte informera uppdragsgivaren eller någon utomstående att en undersökning utförs eller kan komma att utföras.

Vad menas med penningtvätt?

Penningtvätt är när man försöker få pengar eller annan egendom som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse som ofta sker över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Det finns inget krav på viss nivå på det brott som kan ligga till grund för penningtvätt.

Kundkännedom

Enligt 2 kap. 1 § penningtvättslagen skall mäklaren vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Omfattningen av dessa åtgärder skall anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Penningtvättslagen har en riskbaserad utgångspunkt. Detta innebär att mäklaren enligt lagen har en skyldighet att göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utgångspunkten för denna bedömning är bland annat typen av kund, förmedlingsuppdragets art, typen av objekt och typen av transaktion.

En riskbaserad bedömning kan leda till att mäklaren anser att risken i ett enskilt fall är hög och att skärpta åtgärder därför skall vidtas för att uppnå kundkännedom. Bedömningen kan även leda till att de grundläggande åtgärder som mäklaren skall utföra kan göras mindre omfattande därför att risken bedöms vara låg. I normalfallet kommer emellertid grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom behöva vidtas. 

Med "kund" avses dels mäklarens uppdragsgivare, dels uppdragsgivarens motpart i den förmedlade affären.

Mäklaren ska för varje kund ha en riskprofil som är dokumenterad och som ska kunna tas fram vid tillsyn. Av riskprofilen ska framgå att mäklaren bedömt risken för penningtvätt som låg, normal eller hög för den aktuella kunden. Det rekommenderas att alltid dokumentera riskbedömningen och spara profilen i en klientmapp. Mäklaren är nämligen skyldig att löpande uppdatera riskprofilen under pågående uppdrag vid relevanta förändringar.

Det innebär att även om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms vara låg eller normal är det bra att spara dokumentationen om riskprofilen.

Enligt 4 kap. 1 § Föreskrifterna skall identitetskontroll av fysisk person i närvaro av kunden utföras genom kontroll av svenskt körkort, svenskt pass, identitetskort som utfärdats av svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort.

Identitetskontroll av utländsk medborgare, som saknar identitetshandling enligt ovan, skall utföras med ledning av pass eller andra identitetshandlingar vilka visar medborgarskap och är utfärdade av en myndighet eller annan behörig utfärdare.

Mäklaren skall alltid bevara en kopia av identitetshandlingen och även notera datum för genomförd identitetskontroll. Att en person är känd av mäklaren medför inte att mäklaren kan underlåta att genomföra en identitetskontroll av personen enligt ovan.

Enligt 4 kap. 2 § Föreskrifterna skall identitetskontroll av juridisk person i närvaro av kunden utföras genom kontroll av registreringsbevis som inte är äldre än tre månader eller, om registreringsbevis inte utfärdats för den juridiska personen, andra motsvarande behörighetshandlingar eller göra motsvarande kontroll mot externa register.

Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art

Av 4 kap. 6 § Föreskrifterna framgår att vid inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art enligt 2 kap. 3 § första stycket 3 penningtvättslagen skall undersökningens omfattning utgå från mäklarens riskbedömning i det enskilda fallet.

Syftet med bestämmelsen är att verksamhetsutövaren skall få en klar bild av hur den egna tjänsten skall användas av kunden. Rör det sig om en sedvanlig försäljning av företag torde det i praktiken inte krävas någon närmare efterforskning av syftet med affärsförbindelsen. Observera dock att oavsett risknivå bör mäklaren dokumentera bedömningen för varje kund och spara dokumentationen för eventuell tillsyn och granskning.

Åtgärder vid hög risk

I vissa situationer presumeras risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism vara hög. Det gäller bland annat när uppdragsavtal ingås på distans eller om köparen ingår köpeavtal på distans och dennes identitet, och i förekommande fall den verkliga huvudmannens identitet, inte tidigare har kontrollerats i kundens närvaro i anslutning till den förestående kontraktskrivningen. Detsamma gäller om mäklaren ingår ett uppdragsavtal eller medverkar vid en kontraktskrivning med en person i politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands.

Om hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism anses finnas i enlighet med ovanstående bör en av de skärpta åtgärderna för att uppnå kundkännedom alltid avse lämplig åtgärd för att ta reda på varifrån tillgångarna kommer, exempelvis genom att fråga kunden och anteckna svaret. Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, skall mäklaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen.

Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås

Av 2 kap. 11 § penningtvättslagen framgår att företagsmäklaren inte får etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås.

Har mäklaren inte uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivaren får mäklaren inte ingå uppdragsavtal. Mäklaren får inte heller medverka vid kontraktskrivningen om kundkännedom avseende köparen ej har uppnåtts.

Uppgiftsskyldighet

Enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen skall mäklaren granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som han eller hon misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, skall uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen.

Meddelandeförbud

Av 3 kap. 4 § första stycket penningtvättslagen framgår att varken företagsmäklaren eller någon anställd hos honom eller henne, mäklarföretaget eller dess styrelseledamöter får röja för uppdragsgivaren eller köparen eller någon utomstående att granskning har genomförts, att uppgifter lämnats till Finanspolisen eller att en undersökning utförs eller kan komma att utföras.

Arkiveringsskyldighet

Enligt 2 kap. 13 § penningtvättslagen skall handlingar eller uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom bevaras i minst fem år. Handlingar och uppgifter om åtgärder som har vidtagits för att uppnå kundkännedom skall bevaras på ett säkert sätt, elektroniskt eller i pappersformat.

Ansvarsbestämmelser

Enligt 7 kap. 14 § penningtvättslagen kan företagsmäklare som inte följer regelverket bli förelagd att betala sanktionsavgift som fastställs till det högsta av två gånger den vinst som företagsmäklaren gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro. Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. 

Länsstyrelsen kan även besluta om att person som ingår i företagsmäklarens styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder verksamhetsutövaren, under viss tid (lägst tre år och högst tio år) inte får upprätthålla sådan funktion hos företagsmäklaren. Länsstyrelsen kan välja att meddela beslut om sanktionsavgift mot sådan person.

Enligt 3 och 4 §§ lagen om straff för penningtvättsbrott följer att den som vidtar åtgärder för att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, kan dömas till fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan det ge fängelse upp till sex år. Samma sak gäller för den som otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

/